Câu 10: Doanh nghiệp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với thời gian tạm dừng là 9 tháng. Hỏi doanh nghiệp nếu đủ điều kiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được giải quyết tạm dừng đóng nữa không?

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Cụ thể Khoản 2 Điều 6 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Quyết định này thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 không quá 12 tháng.”

⇒ Như vậy, nếu doanh nghiệp đã được duyệt theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với thời gian là 9 tháng thì sẽ được giải quyết thêm tối đa 3 tháng nữa khi làm hồ sơ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Chuyên mục: .

Trả lời