Câu 1: Trường hợp số CMND khác so với mẫu 01a BHXH đã gửi về đơn vị thì đơn vị phải làm thế nào?

Trường hợp số CMND khác so với mẫu 01a BHXH đã gửi về đơn vị thì thực hiện theo hướng dẫn sau: 

– Nếu số CMND/CCCD ghi trên Mẫu 01a là số dùng để mở tài khoản ngân hàng của người lao động thì lập Mẫu 02 hoặc hồ sơ 600L/600LG.

– Nếu người lao động đã đổi số CMND thành CCCD mà tài khoản ngân hàng mở bằng số CMND thì vẫn điền số CMND. Nếu tài khoản ngân hàng mở bằng số CCCD thì phải thực hiện điều chỉnh sau đó làm Mẫu 03 hoặc hồ sơ 600M/600MG.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.