Câu 1: Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có phải là được miễn đóng?

Căn cứ pháp lý: Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Tạm dừng đóng thực chất là cho người sử dụng lao động chậm đóng vào quỹ bảo hiểm và không tính lãi chậm đóng. Khi hết hạn được tạm dừng đóng, người sử dụng lao động phải đóng lại đủ vào quỹ trong thời gian tạm dừng một cách đầy đủ.

Tạm dừng đóng không phải là miễn đóng.

Chuyên mục: .