Câu 1: Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP là khoảng bao nhiêu?

Nguyên văn từ ông Lê Hùng Sơn:

Hiện có gần 15 triệu người tham gia BHTN, trừ đi khoảng gần 2 triệu NLĐ thuộc các đối tượng không được nhận chính sách hỗ trợ như tôi đã nói ở trên, thì sẽ có khoảng 13 triệu NLĐ và 386.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này. Trong đó, số NLĐ tạm dừng, tạm hoãn hợp đồng lao động đang bảo lưu thời gian tham gia BHTN khoảng 2,5 triệu người.

AZTAX xin tóm tắt lại như sau:

👉 Theo thống kê có khoảng 15 triệu người đang tham gia BHTN. Dự tính trừ đi khoảng 2 triệu NLĐ thuộc đối tượng không được hỗ trợ thì khoảng gần 13 triệu NLĐ và 38.000 đơn vị sử dụng lao động được hưởng chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.