Câu 1: Phương thức chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động là gì?

Căn cứ: Điều 10 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 3 Điều 10 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu “Phương thức chi trả: Chi trả trực tiếp cho người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được phê duyệt.”

Như vậy, người sử dụng lao động sẽ được chi trả trực tiếp nếu phương án được phê duyệt.

Chuyên mục: .

Trả lời