Câu 1: Người lao động có quyết định cách ly y tế nhưng không đủ 14 ngày thì có được hỗ trợ chính sách ngừng việc theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ pháp lý: Điều 17 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Cụ thể Khoản 1 Điều 17 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.”

Như vậy, nếu người lao động có quyết định cách ly y tế nhưng không đủ 14 ngày thì không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời