Câu 1: Hộ kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và chỉ thực hiện đóng thuế môn bài hằng năm có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu một trong những điều kiện hộ kinh doanh được hỗ trợ bao gồm: “Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Do vậy, hộ kinh doanh không đăng ký kinh doanh và không đăng ký thuế thì không thuộc diện được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.