Câu 1: Giảm lương người lao động không cần báo trước có đúng luật?

Căn cứ pháp lý: Điều 95 Bộ luật Lao động 2019; Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Lao động 2019

Cụ thể, Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 nêu như sau: “Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.”

Như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện chi trả lương căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng công việc chứ không căn cứ vào địa điểm làm việc nên nếu người lao động làm tại nhà thì vẫn phải được đảm bảo tiền lương theo thỏa thuận.

Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 nêu: “1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.”

Doanh nghiệp muốn chi lương thấp hơn thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì phải báo trước để thỏa thuận lại về mức lương và phải được người lao động đồng ý.

Chuyên mục: .

Trả lời