Câu 1: Đơn vị là chi nhánh công ty thuộc vùng 4 và không cùng địa bàn với trụ sở công ty chính (thuộc vùng 2). Vậy khi kê khai các Mẫu số 13b, 13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì thực hiện ghi mức lương tối thiểu vùng thế nào?

Căn cứ: Khoản 1 Điều 4 Nghị định 90/2019/NĐ-CP

Khoản 1 Điều 4 Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau: “Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhanh ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.”.

Như vậy, đơn vị kê khai mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trụ sở Chi nhánh Công ty đóng (vùng 4) tại các mẫu số 13b, 13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.