Câu 1: Có phải chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg khác nhau đối với mỗi địa phương?

Không. Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Nghị quyết 11/NQ-CP – được hướng dẫn theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg hiện nay đều giống nhau trên cả nước. Tuy nhiên, Công văn hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định này có sự khác nhau giữa các địa phương. Mỗi địa phương có thể có hướng dẫn hơi khác một chút nhưng đều dựa trên quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.