[MẪU SỐ 01b/BHYT] Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe

Ngày/Năm ban hành: 24/8/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 24/8/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01b/BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN

TẢI MẪU SỐ 01b/BHYT: Bảng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe

Chuyên mục: .