Có, nếu người lao động này được xác nhận từ chủ nhà nghỉ và có thời gian ở trọ, ở thuê đúng thời điểm quy định tại công văn.

Theo nguyên tắc của thanh tra thì kế hoạch thanh tra sẽ được công bố trước khi có quyết định thanh tra. Hiện tại, chưa hiểu rõ được kế hoạch này.