Doanh Nghiệp Nhỏ Có Cần Kế Toán Trưởng?

Doanh nghiệp nhỏ có cần kế toán trưởng?
[:vi]Theo Luật Kế toán thì các tổ chức kinh doanh dưới đây bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng (KTT):

 • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần.
 • Công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định:

Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm KTT. Trường hợp khuyết KTT thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay KTT mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm KTT thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê KTT. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm KTT.

Các tổ chức kinh doanh dưới đây không bắt buộc phải bố trí người làm KTT mà được phép cử người phụ trách kế toán:

 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.[:en]Theo Luật Kế toán thì các tổ chức kinh doanh dưới đây bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng (KTT):

 • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần.
 • Công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định:

Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm KTT. Trường hợp khuyết KTT thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay KTT mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm KTT thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê KTT. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm KTT.

Các tổ chức kinh doanh dưới đây không bắt buộc phải bố trí người làm KTT mà được phép cử người phụ trách kế toán:

 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

 [:ja]Theo Luật Kế toán thì các tổ chức kinh doanh dưới đây bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng (KTT):

 • Doanh nghiệp nhà nước.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần.
 • Công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 37, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP quy định:

Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm KTT. Trường hợp khuyết KTT thì cấp có thẩm quyền phải bố trí ngay KTT mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm KTT thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê KTT. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bố trí người làm KTT.

Các tổ chức kinh doanh dưới đây không bắt buộc phải bố trí người làm KTT mà được phép cử người phụ trách kế toán:

 • Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

 [:]

Đánh giá post
Đánh giá post