Chấm dứt hoạt động Chi Nhánh-VPĐD-ĐĐKD

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Khoản 4 Điều 206 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp trước khi chấm dứt hoạt động Chi nhánh – Văn phòng đại diện – Địa điểm kinh doanh phải hoàn thành những công việc sau:

  • Thanh toán các khoản nợ của chi nhánh.
  • Nếu không tiếp tục sử dụng lao động thì phải giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh.

2. Thành phần hồ sơ:

  • Bảng thống kê chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng BHXH.
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh – văn phòng đại diện.
  • Nộp lại con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

3. Trình tự thực hiện:

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh – VPĐD – ĐĐKD, Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt chi nhánh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh – VPĐD – ĐĐKD.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thủ tục thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932.383.089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.