Cách xây dựng thang bảng lương của công ty cổ phần MỚI NHẤT năm 2018

Từ năm 2018, cách xây dựng thang bảng lương của công ty cổ phần căn cứ theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của chính phủ và mức lương tối thiểu của vùng áp dụng đối với người lao động đã được điều chỉnh.

1. Công ty cổ phần phải đăng ký lại bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

thang bảng lương của công ty cổ phần
Căn cứ vào lương tối thiểu, công ty cổ phần xây dựng bảng lương năm 2018

Theo Điều 93 Bộ luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thoả mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

<